مدیریت پیمان و قراردادهای پیمانکاری

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 60 ساعت

هزینه دوره : 2,500,000 ریال