اصول و مبانی اجرا و طراحی گودبرداری و سازه نگهبان

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 36 ساعت

هزینه دوره : 2,800,000 ریال