کارشناسی ارشد

دپارتمان کارشناسی ارشد با هدف ارتقای سطح توانمندی دانشجویان ارشد در زمینه نرم افزارهای تخصصی هر رشته شکل گرفته است. دانشجویان می توانند با مراجعه به مرکز آموزش های آزاد در دوره های مورد نیاز خود شرکت نموده و چنانچه تمایل به برگزاری آموزش نرم افزار خاصی دارند اعلام نموده تا دوره آموزشی آن نرم افزار برگزار شود.