عمران

مهندسي عمران يكي از قديمي ترين شاخه هاي مهندسي محسوب مي شود و به طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني از جمله ساختمان هاي مسكوني و تجاري، پل، كانال، سد و سازه هاي مختلف مي پردازد. دپارتمان عمران موسسه آموزش اقبال لاهوري با توجه به طيف وسيع دانشپذيران اين رشته و با توجه به نيازهاي موجود در زمينه طراحي و اجراي دوره هاي كاربردي همگام با تكنولوژي روز دنيا اهتمام ورزيده است. با توجه به رشد تكنولوژي دوره هاي نرم افزاري طراحي و ترسيم در حيطه مهندسي عمران نيز در دستور كار دپارتمان قرار مي گيرند.