زبان

دپارتمان زبان از اسفند ماه 1395 با هدف ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان در زمینه های مکالمه، گرامر و ترجمه ایجاد شد.