اتوکد

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 24 ساعت

هزینه دوره : 1,400,000 ریال

آموزش نرم افزار 3DMAX

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 40 ساعت

هزینه دوره : 2,400,000 ریال

آموزش نرم افزار Revit

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 30 ساعت

هزینه دوره : 1,800,000 ریال

اسکیس

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 30 ساعت

هزینه دوره : 1,800,000 ریال

آموزش نرم افزار Rhino

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 30 ساعت

هزینه دوره : 1,800,000 ریال

GIS

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 30 ساعت

هزینه دوره : 1,800,000 ریال

آموزش نرم افزار Photoshop

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 24 ساعت

هزینه دوره : 1,400,000 ریال

آموزش نرم افزار Indesign

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 20 ساعت

هزینه دوره : 1,200,000 ریال