اصول و مبانی اجرا و طراحی گودبرداری و سازه نگهبان

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 36 ساعت

هزینه دوره : 2,800,000 ریال

آموزش نرم افزار ETABS/SAFE

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 70 ساعت

هزینه دوره : 3,500,000 ریال

مدیریت پیمان و قراردادهای پیمانکاری

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 60 ساعت

هزینه دوره : 2,500,000 ریال

اتوکد

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 24 ساعت

هزینه دوره : 1,400,000 ریال

بازرسی چشمی

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 40 ساعت

هزینه دوره : 2,400,000 ریال