دوربین مدار بسته

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 36 ساعت

هزینه دوره : 2,800,000 ریال

تعمیرات موبایل

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 30 ساعت

هزینه دوره : 1,800,000 ریال

آموزش نرم افزار Proteus

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 15 ساعت

هزینه دوره : 900,000 ریال

آموزش نرم افزار Altium Designer

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 20 ساعت

هزینه دوره : 1,200,000 ریال

FPGA

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 20 ساعت

هزینه دوره : 1,200,000 ریال