تاسیسات کاربردی

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 40 ساعت

هزینه دوره : 2,400,000 ریال

آموزش نرم افزار solidworks

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 40 ساعت

هزینه دوره : 3,500,000 ریال

آموزش نرم افزار Catia

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 40 ساعت

هزینه دوره : 2,400,000 ریال

آموزش نرم افزار Abaqus

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 60 ساعت

هزینه دوره : 3,500,000 ریال

آموزش نرم افزار Comsol

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 25 ساعت

هزینه دوره : 1,500,000 ریال

آموزش نرم افزار Carrier

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 20 ساعت

هزینه دوره : 1,200,000 ریال

آموزش نرم افزار Fluent

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 30 ساعت

هزینه دوره : 1,800,000 ریال